За Асоциацията


Асоциация „Български език – език европейски“ е учредена съгласно френското законодателство, отнасящо се до дружествата с нестопанска цел (по закона от 1901 г.).

Създадена е през октомври 2006 г. с цел разпространяването на българския език, култура и цивилизация във Франция (по-подробна информация ще намерите в  Устава на асоциацията).

В тази връзка тя открива през ноември 2006 г. училище „Кирил и Методий“, през септември 2007 г. детска градина „Зайченцето бяло“, а през септември 2016 г. обособява и „Първа българска гимназия в Париж“, за да отговори по най-адекватен начин на нуждите на учениците.  През октомври 2016 г. открива училище в гр. Тулуза, за да подкрепи усилията на местната българска общност за създаване на образователна структура.

Асоциация „Български език – език европейски“ е юридическото лице на гореупоменатите образователни структури.

Чрез Управителния си съвет тя дава правната рамка за осъществяването на педагогическите им проекти като :

  • изпълнява задълженията и отговорностите на работодател за преподавателския и непреподавателския персонал;
  • осигурява материалните условия за функционирането им ;
  • определя и управлява бюджета.

Финансовите средства за педагогическите и извънкласни дейности се осигуряват от училищни такси, от субсидии по ПМС 334 на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина и от дарения.

Управителният съвет определя училищните такси за всяка учебна година, може да отпуска стипендии или да разрешава безплатен прием на ученици при определени условия.

За 2020/2021 учебна година Управителният съвет включва следните членове, изпълняващи функциите си на доброволни начала :

Бюро:

Председател: Елена ЖЕЛЯЗКОВА
Касиер: Даниела ПЕТКОВА
Секретар: Боряна ЕВТИМОВА

Членове :

Стефани ГАВРИЛОВ
Златомира ПЕТРОВА
Виктория ДИМИТРОВА
Владислав ГРИГОРОВ